ساختار جمله در آلمانی

ساختار جمله در آلمانی [نحوه ساخت جملات]

7 ديدگاه
4.6
(9)

ساختار جمله در آلمانی از آنجا مهم است که با درک بهتر این ساختار قطعا مکالمه آلمانی برای شما خیلی آسانتر خواهد بود. بنابراین برای یادگیری نکات مهم در ساختار جملات آلمانی تا انتهای این مطلب با آلمانی کورس همراه باشید. همچنین در بخش های پایانی این آموزش با جمله سازی آلمانی با تکنیک tekamolo آشنا خواهید شد.

ساختار جمله در آلمانی [نحوه ساخت جملات]

ساختار جمله در زبان آلمانی

مهم ترین اجزای یک جمله، شامل چه چیزهایی می شوند؟ ابتدا مروری بر این اجزای مهم جمله سازی در زبان آلمانی خواهیم داشت و سپس با ذکر مثال و توضیحات، قدم به قدم پیش خواهیم رفت.

فاعل: کننده کار در جمله.
فعل: بر انجام کاری یا اتفاق افتادن چیزی دلالت دارد.
مفعول مستقیم: در جواب چه چیزی را؟ چه کسی را؟ آن را پیدا می کنید.
مفعول غیرمستقیم: در جواب به چه چیزی؟ به چه کسی؟ آن را پیدا می کنید.
قید مکان: مکان اتفاق افتادن فعل در جمله.
قید زمان: زمان اتفاق افتادن فعل در جمله.

مثال:

علی دیروز در باغ سیب رو به رضا داد.
علی= فاعل
دیروز= قید زمان
در باغ= قید مکان
سیب را= مفعول مستقیم
رضا= مفعول غیرمستقیم
داد=فعل

اما جایگاه این اجزای مهم در ساختار جملات آلمانی فرق می کنند و بنا به یک سری اصول و نکات، جایگاه متفاوتی دارند.

جمله سازی در زبان آلمانی و ساختار آن :

فاعل در جملات عادی: فاعل در جملات آلمانی در اکثر اوقات در جایگاه یک قرار دارد.

مثال:

Ich liebe meine Katze

من گربه ام رو دوست دارم.

نکته: البته در جملاتی که بیشتر بر مفعول تاکید داشته باشند، میتوانیم فاعل را در جایگاه سوم قرار دهیم.

مثال:

eine große Familie habe ich

یک خانواده ی بزرگ دارم من.

فاعل در جملات پرسشی: در جایگاه دوم قرار می گیرد.

Hat er eine Tasche?

او یک کیف داره؟

 

فاعل در جملات امری: در جملات امری زمانی که بخواهیم چیزی را از کسی بخواهیم و فاعل du/ihr باشد، فاعل را در جمله نمی آوریم و تنها آوردن فعل صرف شده در اول جمله کافیست. اما زمانی که پیشنهادی داریم برای جمعی که خودمان جزو آن هستیم، یعنی از ضمیر wir استفاده می کنیم، میتوانیم از فاعل در جایگاه دوم استفاده کرد.

مثال:

Isst das Essen.

غذا را بخور.

Gehen wir einkaufen.

ما بریم خرید.

جایگاه فعل در جملات عادی: فعل در جملات عادی در جایگاه دوم قرار می گیرد.

مثال:

Ich bin 25 Jahre alt.

من 25 ساله هستم.

نکته: اگر در جمله چند فعل وجود داشته باشد، فعل مصدری به آخر جمله بر میگردد و فعل کمکی (مدال ورب) در جایگاه دوم قرار می گیرد.

جمله سازی در زبان آلمانی

مثال:

Ich kann Deutsch lesen.

من میتونم آلمانی بخونم.

فعل در جملات پرسشی و امری: همیشه در جایگاه یک قرار می گیرند.

مثال:

Hast du ein Auto?

تو ماشین داری؟

Komm hier.

بیا اینجا!

 

مطلب مفید  ضمایر انعکاسی در آلمانی (با مثال بسیار کاربردی)

بند های وابسته در جملات آلمانی

به ساختار جمله در آلمانی بسیار دقت کنید، زیرا در جملات آلمانی به بعضی از لغات، بند های وابسته می گویند، که اگر در جمله باشند باعث می شوند که فعل صرف شده به آخر جمله و فعل مصدری یکی مانده به آخر منتقل می شود. آن لغت ها شامل:

بندهای فرعی در زبان آلمانی

 • als (وقتی)
 • bevor (قبل از)
 • bis (تا)
 • dass (آن)
 • damit (برای اینکه)
 • ob (اگر)
 • obwohl (علیرغم)
 • seit (از)
 • sobald (به محض اینکه)
 • sofern (مادامی که)
 • soweit (تا جاییکه)
 • sowie (به محض اینکه)
 • während (زمانیکه)
 • weil (زیرا)
 • wenn (اگر)
 • wie (چطور)
 • wo (کجا)

 

مثال:

Ich glaube nicht, dass er das Rennen gewinnen wird.

من فکر نمی کنم، که اون در این مسابقه پیروز بشه.

 

جایگاه داتیو و آکوزاتیو در جملات آلمانی:

اما جایگاه مفعول مستقیم (آکوزاتیو) و مفعول غیرمستقیم (داتیو) در ساختار جمله در آلمانی کجاست؟

1- اگر آکوزاتیو و داتیو هر دو اسم باشند، داتیو جایگاه سوم و آکوزاتیو جایگاه چهارم یعنی داتیو قبل از آکوزاتیو می آید.

مثال:

Ich gebe dem Mann ein Buch.

من یک کتاب به مرد دادم.

 

2- اگر داتیو در جمله به صورت ضمیر بیاید و آکوزاتیو اسم باشد، داتیو جایگاه سوم و آکوزاتیو جایگاه چهارم در جمله را میگیرد. یعنی دوباره داتیو قبل از آکوزاتیو می آید.

مثال:

Ich gebe ihm ein Buch.

من کتاب رو دادم بهش.

 

3- اگر آکوزاتیو و داتیو هر دو به صورت ضمیر در جمله نوشته شوند، آکوزاتیو جایگاه سوم و داتیو جایگاه چهارم را به خو اختصاص میدهد. یعنی آکوزاتیو قبل از داتیو نوشته میشود.

مثال:

Ich gebe es ihm.

من بهش اون رو دادم.

 

4- اگر آکوزاتیو به صورت ضمیر و داتیو به صورت اسم بیاید، آکوزاتیو در جایگاه سوم و داتیو در جایگاه چهارم قرار میگیرد. یعنی دو باره آکوزاتیو قبل از داتیو نوشته میشود.

مثال:

Ich gebe es dem Man.

من اون رو به مرده دادم.

 

مطلب مفید  میوه ها و سبزیجات به آلمانی

قید زمان و مکان در جملات آلمانی

قیدهای زمان و مکان در زبان آلمانی برای نشان دادن زمان و مکان عمل در جملات استفاده می‌شوند.

به عنوان مثال، “gestern” که به معنی “دیروز” است، یک قید زمانی است. با اضافه کردن این قید به جمله، زمان رخداد را به صورت دقیق‌تر مشخص می‌کنیم. به عنوان مثال: “Ich habe gestern ein Buch gelesen.” به معنی “دیروز کتابی خواندم.” در این جمله، قید “gestern” نشان می‌دهد که عمل خواندن کتاب دیروز رخ داده است.

همچنین، “hier” که به معنی “اینجا” است، یک قید مکانی است. به عنوان مثال: “Ich bin hier geboren.” به معنی “من در اینجا به دنیا آمده‌ام.” در این جمله، قید “hier” نشان می‌دهد که مکانی که شخص در آن به دنیا آمده، “اینجا” یعنی محلی است که سخن‌گو در آن لحظه حضور دارد.

 • قیدهای زمان و مکان به طور معمول در ابتدای جمله قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد نیز می‌توانند در مکان دیگری از جمله قرار گیرند.

 

جایگاه nicht در جملات آلمانی:

جایگاه پارتیکل یا همان nicht در جمله را می توان به آسانی تشخیص داد. nicht لغتی است که در آلمانی برای منفی کردن چیزی از آن استفاده می کنند. اگر در جمله بعد از فعل صرف شده بیاید جمله را منفی می کند.

مثال:

Ich komme nicht.

من نمیام.

اما در جملات دو فعلی، اگر قبل از فعل مصدری بیاید، جمله را منفی خواهد کرد.

مثال:

Ich kann nicht schlafen.

من نمیتوانم بخوابم.

نکته: nicht اگر قبل از متمم در جمله بیاید جمله را منفی می کند.

مثال:

Ich möchte nicht jeden Tag trainieren.

من نمی خوام هر روز ورزش کنم.(منفی کردن هر روز)

به طور کلی ترتیب ساختار جمله در آلمانی به صورت زیر می باشد.

(فاعل+فعل صرف شده+داتیو+قید زمان+قید مکان+آکوزاتیو+پارتیکل+فعل مصدری)

 

جمله سازی در آلمانی با تکنیک tekamolo

در فیلم آموزشی زیر با ساختار جمله سازی به زبان آلمانی با تکنیک TeKaMoLo آشنا خواهید شد.

 

سوالات شما و پاسخ های ما

ساختار جملات آلمانی شامل بخش‌های مختلفی است که معمولاً به شکل زیر هستند:

 1. فعل (Verb)
 2. فاعل (Subjekt)
 3. حالت (Tense)
 4. مفعول (Objekt)

در ادامه چند سوال و پاسخ در مورد ساختار جملات آلمانی قرار داده شده است:

چگونه فعل در جملات آلمانی قرار می‌گیرد؟

در جملات آلمانی، فعل معمولاً در قسمت دوم جمله قرار می‌گیرد، به عنوان مثال:

Ich gehe ins Kino. (من به سینما می‌روم)

در این جمله، فعل “gehe” در قسمت دوم جمله قرار گرفته است.

آیا ترتیب کلمات در جمله آلمانی مهم است؟

بله، ترتیب کلمات در جمله آلمانی بسیار مهم است. در این مطلب سعی شد ترتیب این نوع کلمات آلمانی را برای شما مشخص کنیم.

آیا قیدها در جمله آلمانی مهم هستند؟

بله، قیدها در جمله آلمانی مهم هستند و معمولاً در ابتدای جمله قرار می گیرند. قیدهای زمان و مکان معمولاً در ابتدای جمله قرار می گیرند. البته حالت دیگر هم ممکن است که در بالا بصورت کامل توضیح داده شد.

چطور می توانم مفعول را در جمله آلمانی شناسایی کنم؟

در زبان آلمانی، مفعول معمولاً بعد از فعل در جمله قرار می گیرد. اگر جمله مثبت است، فعل به صورت کامل مفعول را با خود به همراه دارد. به عنوان مثال، در جمله “Ich esse einen Apfel.” (من یک سیب می‌خورم)، فعل “esse” به همراه مفعول “einen Apfel” قرار گرفته است.

اما در جملات فرعی، مفعول به عنوان موضوع جمله (Subjekt) ممکن است قبل از فعل ظاهر شود، مانند این مثال:

Weil ich einen Apfel esse, bin ich glücklich. (چون من یک سیب می‌خورم، خوشحالم.)

در این جمله، مفعول “einen Apfel” به عنوان موضوع جمله در قسمت اول جمله (فعل “esse” به عنوان فعل جمله) ظاهر شده است.

همچنین، در بعضی از افعال دو قسمتی (Trennbare Verben)، بخش فعلی از مفعول جدا می‌شود و بین آنها قرار می‌گیرد، مانند این مثال:

Ich stehe um 6 Uhr auf. (ساعت 6 بیدار می‌شوم.)

در این جمله، فعل “aufstehen” به صورت جدا شده (بخش فعلی “auf” از بخش “stehen” جدا شده است) و بین مفعول “6 Uhr” قرار گرفته است.

 

مطلب مفید  افعال با قاعده در آلمانی [ پرکاربردترین افعال باقاعده ]

سخن پایانی:

به یاد داشته باشید که ساخت جمله در آلمانی به راحتی امکان پذیر نیست، زیرا علاوه بر اجزای بالا، جمله شامل اجزای بیشتری نیز می باشد که تنها و تنها با تمرین و تکرار می توانید ساختار آن ها را به خوبی یاد بگیرید. اما ما در این آموزش سعی کردیم مهم ترین اجزای ساختار جمله در آلمانی را به ترتیب برای شما عزیزان آموزش دهیم. لطفا نظرات خودتون را در مورد این مطلب آموزشی برامون کامنت کنید.

 

به این آموزش چه امتیازی می دهید؟

میانگین امتیازها 4.6 / 5. تعداد رای : 9

هنوز کسی نظرش را ثبت نکرده است. شما اولین نفر باشید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

7 ديدگاه

 1. 1401/09/21

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 2. آواتار Soheyla
  1401/09/21

  خیلی ممنون بابت زحمات و سایت عالیتون🌹💕

  • آواتار امیرمنصور
   1401/09/21

   خواهش میکنم دوست عزیز، موفق باشین

 3. آواتار کیمیا
  1401/11/27

  خیلی خیلی عالی توضیح دادید و با این تصاویر گرافیکی گیرایی ادم هم بالا میره.
  چون جمله سازی آلمانی رو باید به نظرم خیلی عمیق یادگرفت. چراکه با یادگرفتن این مورد میشه به راحتی حرف زدن آلمانی رو شروع کرد.

  • آواتار روژین سهیلی
   1401/11/27

   باعث خوشحالی ماست که مقالات براتون مفید واقع شده دوست عزیز

 4. آواتار Teme
  1402/01/17

  سلام. مثالی که در توضیح قید مکان و زمان زدید، چرا بین داتیو و اکوزاتیو نیست. ولی تو‌توضیحتون گفتین بینشون میاد! و اینکه هردو اسم هستن ولی اول اکوزاتیو اومده بعدش داتیو! با توجه به توضیحتون اول باید داتیو تو‌جایگاه سوم میومد. میشه توضیح بدین متوجه بشم؟ ممنونم :))

  • آواتار نگارا
   1402/01/18

   سلام دوست عزیز، ممنون از توجهتون.
   مثال بالا از نظر گرامری هیچ مشکلی نداره. اما همونطور که اشاره کردید مثال درستی برای این متن نبود. ما سعی کردیم مثالی ساده‌تر و درخور این متن را اضافه کنیم. لطفا دوباره متن بالا را مطالعه فرمایید. بازهم متشکرم

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فرم ورود به پنل کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت‌نام در آلمانی کورس